Algemene Voorwaarden

Lees hier onze Algemen Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Predator-Fishing-Holland

Artikel 1. Definities

1.     Verhuurder; Predator-Fishing-Holland te Sneek

2.     Huurder; degene met wie de verhuurder het huurcontract heeft gesloten, met een minimumleeftijd van 18 jaar.

3.     Huurcontract; overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig.

4.     Verzekering; WA-verzekering afgesloten bij TVM Verzekeringen. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van de vaartuigen. De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage.

5.     Verzekeringsgebied; het vaartuig mag worden gebruikt op alle Friese binnenwateren exclusief de Waddenzee, IJsselmeer en het Markermeer (zoals vermeld in het huurcontract). Tevens mag er niet worden gevaren op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart en bij meer dan windkracht 5 Bft.

6.     Borg: 250euro.

Artikel 2. Verplichtingen van de huurder 

1.     Voor de afvaart dienen partijen een huurcontract te tekenen. De huurder ontvangt een kopie-afschrift van deze overeenkomst.

2.     Huurder is verplicht bij het afhalen van het vaartuig een geldig legitimatie te overhandigen aan de verhuurder.

3.     Huurder dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst persoonlijk te gebruiken. De huurder mag het vaartuig niet verhuren uitlenen of leasen.

4.     De borg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.

5.     Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van vaartuig, motor en inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft. Het vaartuig wordt met een volle tank Euro 95 geleverd en moet als zodanig ook met een volle tank worden teruggegeven.  Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van huurder. Indien de verhuurder zelf de boot weer moet aftanken wordt €2,- per liter cash afgerekend.

6.     Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluisgelden, bekeuringen ect. zijn voor rekening van de huurder.

7.     De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.

8.     De Huurder wordt verwacht het vaartuig bezemschoon te retourneren.

9.     De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten, inclusief gederfde inkomsten.

10.Door ondertekening van het huurcontract verklaart de huurder akkoord        te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

1.     Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

2.     De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.

3.     De kosten voor normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

4.     De verhuurder moet de borg (of evenredig deel i.v.m. nog te verrekenen kosten c.q. schade) na de huurperiode terugbetalen aan de huurder.

Artikel 4. Annulering

1.     Slecht weer tijdens de huurperiode vallen niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal dan ook geen restitutie tot gevolg hebben.

  1. Als je geen gebruik kunt maken van de voor jou gereserveerde boot of visgidstrip, ben je onderstaande bedragen verschuldigd:

Bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50%, tot 1 maand voor de ingangsdatum 75%, binnen 1 maand voor de ingangsdatum 90%, op de dag van aankomst 100% van de overeengekomen prijs.

Wij zullen altijd in overleg eerst proberen om de boeking redelijkerwijs te verplaatsen, mocht dit niet mogelijk zijn dan is het bovengenoemde bedrag verschuldigd.

Wij adviseren je daarom om een annuleringsverzekering af te sluiten.

  1. In het geval van een no-show (niet nakomen van de reservering) wordt de totale huursom in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1.     Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.

2.     De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zicht heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.

3.     Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, dan wel verduistering van deze eigendommen.

4.     Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is € 500,00. In geval van toerekenbare schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder dus aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het, door beide partijen ingevulde en ondertekende schadeformulier, in behandeling genomen.

5.     Verlies van attributen, zoals fenders, reddingsvesten, hengelsteunen, anker ect., van het vaartuig, zal door de huurder ter plaatse moeten worden vergoed.

Artikel 6. Wanprestatie 

1.     Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. De weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 5 Bft. of hoger mag er niet gevaren worden); b. Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt; c. Huurder overlast veroorzaakt. Dit is ter beoordeling van de verhuurder.

2.     Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 25,00 per uur, en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.

3.     Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.

4.     Het is niet toegestaan met meer dan het door Predator-Fishing-Holland aangegeven aantal personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer als het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren wordt, wordt de volledige borgsom ingehouden.

5.     De boten van Predator-Fishing-Holland zijn voor niet meer dan 4 personen per boot te gebruiken

6.     De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschrijden. Ook mag zij/hij geen andere verdovende middelen, narcotica gebruiken waardoor hij/zij niet meer (wetmatig) in staat is de boot te besturen. Indien de verhuurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur- en borgsom.

Artikel 7 Klachten

1.     Klachten dienen binnen 24 uur telefonisch gemeld te worden bij 0515-336300, aangezien op het moment zelf de klacht vaak opgelost kan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen.

2.     Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht middels een brief/email binnen 28 dagen na afloop van de reis bij Predator-Fishing-Holland te Sneek ingediend te worden. Predator-Fishing-Holland zal in dit geval binnen de 4 weken na ontvangst op de klacht reageren.

3.     Klachten die niet telefonisch binnen 24 uur na ontstaan van de klacht bij Predator-Fishing-Holland zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8 Geschillen

1.     Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het Neder­lands rechtscollege te Leeuwarden is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

Bezig met laden